Schwartz v. Law Society of Alberta

Schwartz v. Law Society of Alberta [2001] A.J. No. 177